Afaan Oromoo Qormaata Gahumsa Afaanii (Oromo Language Efficiency Exam)
About Lesson

Qormaanni kun gaaffilee 50 kan of keessatti qabate yommuu ta’u, filannoowwan kennaman keessaa isa caalaatti deebii sirrii ta’uu danda’u qofaa filachuudhaan deebisaa.

Join the conversation