Afaan Oromoo Qormaata Gahumsa Afaanii (Oromo Language Efficiency Exam)

By Alamin AB Categories: Random Quiz
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

What Will You Learn?

  • Gahumsa afaan oromoo jechuun dandeettii namni tokko afaan oromoo dubbisuu, barreessuu, dubbachuu fi hubachuuf qabu jechuudha. Sadarkaan gahumsaa jalqabaa hanga sadarkaa olaanaatti garaagarummaa kan qabu yoo ta’u, sadarkaan giddu galeessaa sadarkaa baay’ee beekamaadha. Sadarkaan gahumsaa  beekumsaa fi itti fayyadama caasluga, jechoota, sagaleessuu fi dandeettii hubannoo irratti hundaa’uun murtaa’a.
  • Gahumsi afaan Ingiliffaa bu’uura Wabii Awurooppaa Waliigalaa Afaanota (CEFR) irratti hundaa’uun, A1 irraa hanga C2tti sadarkaa ja’atti ramadamuu danda’a. CEFR istaandaardii idil-addunyaa sadarkaa gahumsa afaanii fi dandeettii isaanii wal-simu ibsa bal’aa kennudha.
  • Sadarkaa jalqabaatti, A1, namni dhuunfaa beekumsaa fi hubannoo bu’uuraa Afaan oromoo kan qabu yoo ta’u, haala guyyaa guyyaa keessatti odeeffannoo fi yaada salphaa dabarsuu danda’a. Sadarkaa A2, kan sadarkaa jalqabaa/tokkoffaa jedhamee fudhatamu irratti, namni tokko caasaa afaanii walxaxaa ta’e fayyadamuu fi haalawwan idilee waliin dubbi gochuu , fakkenyaa mana nyaataa keessatti nyaata ajajuu danda’a.
  • Sadarkaa giddu galeessaa, B1, namni dhuunfaa tokko haala hawaasummaa fi ogummaa bal’aa qabachuu kan danda’uu fi haalawwan guyyaa guyyaa keessatti haala gaariin of ibsuu kan danda’u dha. Sadarkaa B2, kan sadarkaa giddugaleessaa-ol jedhamee fudhatamutti, namni tokko barreeffamoota walxaxaa hubachuu fi haala hawaasummaa fi ogummaa keessatti bifa ifaafi bu’a qabeessa ta’een of ibsuu danda’a.
  • Sadarkaa ol’aanaa C1tti namni dhuunfaa tokko gahumsa afaan oromoo gaarii kan qabu yoo ta’u, barreeffamoota walxaxaa ta’an hubachuu fi  sadarkaa ol’aanaadhaan of ibsuu danda’a. Dhumarratti, sadarkaa olaanaa, C2 irratti, namni tokko dandeetti dubbii dhalaatoottattii dhihoo kan qabuu fi hojiiwwan barnootaa fi ogummaa walxaxaa ta’an salphaatti hojjechuu kan danda’u dha.
  • Walumaagalatti sadarkaan gahumsa afaan oromoo jalqabaa hanga sadarkaa olaanaatti garaagarummaa kan qabu yoo ta’u, sadarkaa giddu galeessaa sadarkaa baay’ee beekamaadha.  CEFRn beekumsaa fi itti fayyadama caasluga, jechoota, sagaleessuu fi hubannoo nama dhuunfaa irratti hundaa’uun A1 hanga C2tti sadarkaa gahumsaa safaruuf mala sadarkaa isaa eeggate ni kenna.

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet